INCOTERMS 2010

Предоставяме кратко описание на основните условия на доставка според последно издание на Incoterms® 2010.

Incoterms® са основна част от ежедневния език на международната търговия. Условията на доставка за неизменна част от търговските договори и уреждат правата и задълженията на страните участници като вносители, износители, транспортни доставчици, адвокати, застрахователи.

УСЛОВИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

• EXW (ex works) – франко завода (уговорено място)

Задължението на продавача е изпълнено, когато стоките са произведени и подходящо опаковани за износ) са предоставени на разположение на купувача в уговорено място и в рамките на определено време. Купувачът е отговорен за всички разходи и рискове, включително и за товаренето на стоките от посочения товарен пункт. Купувачът е отговорен да организира целия договор за превоз на стоки (предварителното извозване, основният превоз и крайната доставка до разтоварен пункт). Купувачът е отговорен за износното обмитяване и обработка на стоките

• FCA ( Free Carrier ) – франко превозвача (уговорено място)

Терминът „Франко превозвача“ означава, че продавачът доставя стоките на превозвача, определен от купувача при уговорено място и преминали митническо изчистване за износ. Носенето на риска, разходите и отговорността за състоянието на стоките от страна на продавача приключват в момента, когато той е доставил стоката, след получено разрешение за износ, на уговорено място под разпореждане на превозвача определен от купувача. Уговорено място може да бъде помещенията на продавача или на друго място за доставка посочено от страна на продавача. Купувачът трябва да сключи за своя сметка договор за превоза на стоките от уговореното място. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.

• CPT – превоз, платен до (уговорено местоназначение)

Терминът „Превоз, платен до“ означава, че продавачът е доставил стоката до посочения от него превозвач, като продавачът е длъжен да плати разходите, свързани с превоза на стоките до уговорения пункт на местоназначение. Носенето на риска и отговорността за състоянието на товара, от страна на продавача, приключват, когато стоките са доставени на първия превозвач.Продавачът трябва да понесе всички транспортни разходи до посоченото, от страната на купувача, място на доставка. Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките

• CIP – превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)

Терминът „Превоз и застраховка, платени до“ означава, че продавачът предоставя стоката на определен от него превозвач. Освен това, продавачът трябва да заплати разходите, свързани с превоза на стоката до уговореното местоназначение. Това означава, че купувачът поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката по този начин.Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ. Продавачът е отговорен да предостави застраховане на стоката. Следва да се обърне внимание, че продавачът е длъжен да осигури само минималното застрахователно покритие, поради което е препоръчително купувачът да осигури допълнително застрахователно покритие. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.

• DAT – доставено на терминал (уговорен терминал в местоназначението)

Продавачът предоставя стоките на разположение на купувача, след като бъдат разтоварени от транспортното средство в уговорен терминал в уговорено пристанище или уговорено място в местоназначението. „Терминал“ включва: кей, склад, контейнерен терминал или автомобилен, железопътен и въздушен терминал. Страните трябва да определят възможно най-ясно момента в който в уговорения терминал в местоназначението, риска ще се прехвърли от продавача на купувача на стоките. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.

• DAP – доставено на местоназначение (уговорено място)

Продавачът предоставя стоките на разположение на купувача в превозното средство с което са пристигнали, готови за разтоварване от транспортното средство в уговорено място на местоназначението. Препоръчва се страните да определят възможно най-ясно момента в който в договореното мястото на пристигане, рисковете се прхвърлят от продавача на купувача.

• DDP – доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

Задължението на продавача е изпълнено, когато стоките са предоставени на разположение на купувача в уговореното място за доставка в страната на получаване, оформени с разрешение за внос. Купувачът е отговорен да приеме доставката на стоката в уговореното място на получаване. Продавачът е длъжен да организира целия договор за превоз (предварителното извозване, основният превоз и крайната доставка) до уговорено място в страната по местоназначение. Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ. Продавачът е длъжен да организира оформянето и обработката на стоките по внос, включително плащане на дължимите мита, данъци и такси.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА СЪГЛАСНО INCOTERMS 2010

• FAS – франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване

Терминът „Франко протежение на кораба“ означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е положена по протежение на борда на кораба в уговореното пристанище за натоварване. При условията FAS на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за експорт/износ.Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.

• FOB – франко борд (уговорено пристанище за натоварване)

Задължението на продавача е изпълнено, когато той е представил стоките на разположение на купувача на борда на плавателния съд в уговореното товарно пристанище. Купувачът е отговорен за всички разходи и рискове, свързани със стоките, след като същите са били натоварени на борда на кораба в уговореното товарно пристанище.Купувачът е отговорен за организирането по превоза на стоките от уговореното товарно пристанище (основният превоз и крайната доставка). Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.

• CFR – стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

Терминът „Стойност и навло“ означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в договореното разтоварно пристанище на местоназначението. Продавачът е длъжен да заплати разходите и навлото, необходими за доставката на стоката в уговореното пристанище на местоназначението, но рискът от загуба и повреди на стоката, а също и обичайните допълнителни разходи, възникващи след разтоварване на стоката, преминават от продавача върху купувача. Продавачът е отговорен да се организира предварителното извозване и основният превоз. Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.

• CIF – стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

Терминът „Стойност, застраховка и навло“ означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в отправното пристанище. Продавачът трябва за заплати разходите и навлото, необходими за доставка на стоката в уговореното пристанище в местоназначението, но рискът от загуби или повреди на стоката, както и обичайните допълнителни разходи, възникващи след доставката на стоката се прехвърлят от продавача на купувача. Продавачът е отговорен да се организира предварителното извозване и основният превоз. Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ. Продавачът е отговорен да предостави застраховане на стоката. Следва да се обърне внимание, че продавачът е длъжен да осигури само минималното застрахователно покритие, поради което е препоръчително купувачът да осигури допълнително застрахователно покритие. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.

Incoterms 2010 са инкорпорирани от Международната търговска палата в Париж, Франция.

>> Моля, изтеглете  Incoterms 2010  брошура.