GTTC ОБЩИ ТЪРГОВСКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ОБШИ ТЪРГОВСКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСТЕРРА ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ ООД. (V20200601)

I. Общи Търговски Правила и Условия

Настоящите Общи търговски правила и условия уреждат стандартното съдържание на договорите за транспортни услуги между ТРАНСТЕРРА ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 131188409, (наричана по-долу ТТЛБГ  ) със седалище в София и адрес на управление ул. „Твърдишки проход“ No.23, 1404, София и неговите товародатели, клиенти и подизпълнители. Когато заявявате международен, вътрешен (сухоземен) транспорт на ТТЛ БГ Вие сключвате договор, като Вашите права и задължения и тези на ТТЛ БГ са установени във вътрешните общи условия според вида транспорт.

1.При получаване на писмена оферта по имейл, клиента е длъжен да се запознае с посочените в нея условия за организиране и извършване на международен морски превоз, както и с предоставените общи условия за всички съпътстващи услуги.
2. Оферираните цени са валидни за посочения период на валидност и в случай, че контейнерният оператор е в състояние да предостави необходимото празно оборудване в посоченото от клиента място на товарене.
3. Контейнерният оператор си запазва правото с и без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отплаване, пристигане в претоварно пристанище, както и пристигане в крайна дестинация. Превозвачът не поема ангажименти за срокове на доставка, както и доставка на фиксирана дата.
4. Предаването на товара на получателя в крайна дестинация се извършва срещу представяне на пълен комплект надлежно джиросани оригинални коносаменти, освен ако няма писмени инструкции за освобождаване без оригинален коносамент (телекс освобождаване) или издаден waybill (коносамент без хартиен оригинал).
5. ТТЛБГ , като агент на (OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD (наричана по-долу ONE LINE) приемат стока, така както е подадена от заявителя (товародателя) без проверка за истинността и пълнотата на декларираните данни за описание, количество, килограми, вид опаковка, тарифни кодове и др. Заявителят (товародателят) носи пълна отговорност за грешно или непълно деклариране на обявените по документи стоки. В случаи на санкции към ТТЛБГ от страна на Контейнерния оператор – ONE LINE , митнически власти, фитосанитарни власти, както и всякакви други институции, същата ще бъде отнесена към заявителя/получателя/товародателя на превоза. Всички допълнително възникнали разходи в резултат на горепосоченото ще бъдат отнесени към заявителя/получателя/товародателя на превоза
6. Заявителят (товародателят) на превоза носят пълна отговорност за натоварване и укрепване на стоката в предоставения му контейнер. Неправилното подреждане на стоката, както и укрепване могат да доведат до повреди на контейнера, както и начисляване на допълнителни глоби и такси в претоварни и крайно пристанище.
7. Предаване на товара на получателя се извършва след заплащане на всички дължими суми по организиране на морския транспорт до получаващо пристанище, локални разходи по предоставена оферта, както и евентуално допълнително възникнали разходи за съхранение, демюрейдж, митнически проверки и др., освен ако няма подписано споразумение регламентиращо друго. Всички банкови такси са за сметка на платеца.
8. ТТЛБГ  препоръчва сключване на застраховка на товарите по време на превоз по море. Когато отговорността на Спедитора произтича от задължителните разпоредби на
закони и конвенции, които не могат да бъдат изменени или отменени с договор, дължимото обезщетение се определя в съответствие с разпоредбите на тези закони и конвенции.
Във всички останали случаи, обезщетението за щети от липси и повреди на стоката се ограничава до посочените в Общите Условията по Договор за морски превоз –Коносамент /клаузи 3.Отговорност на превозвача, 4. Ограничаване на отговорност и 20. Ядрен инцидент и Ценни стоки/.
9. ТТЛБГ си запазва правото да прави корекции по оферти при настъпване на промени извън контрола им по отношение на стойност на услуга за превоз и/или доставка.
10. При установяване на некоректно декларирано тегло на контейнер по внос и износ се начисляват такси за терминални операции в троен размер.
11. При международен морски превоз, товародателите са длъжни да се запознаят с Общите условия за транспорт на ONE LINE по Договор за морски превоз, разположени на гърба на всяка страница на Коносамента за морски превоз. При потвърждаване на коносамента и приемането на контейнер за товарене се счита, че упоменатите условия са одобрени и приети от заявителя/товародателя.
12.1. ТТЛБГ действа като агент на ONE LINE за всички предоставени транспортни услуги по коносамент.
12.2. За всички предоставени услуги, които не са по коносамент – ТТЛБГ действа като агент (от името) на изпращач/получател.   Тези  услуги по т.12.2 са базирани на Стандартните търговски условия  на Националното Сдружение на Българските Спедитори (НСБС);  публикувани в интернет страницата www.nsbs.bg 
13. В случай, че предоставената оферта за морски транспорт бъде приета и се организира превоз, се счита, че всички горепосочени условия са приети без оспорване.

II. Допълнителни условия при организиране на международен морски транспорт по ВНОС

14. Линейният оператор в лицето на ТТЛБГ уведомява писмено (по имейл) получателите на стоките по коносамент преди пристигане на кораба в получаващо пристанище, според посочените форми за контакт на Коносамента за морски превоз. Уведомлението за пристигане е единствено с информативна цел и ТТЛБГ не носи никаква отговорност за възникнали разходи от такси за забавено освобождаване на контейнери. Всеки получател носи отговорност да проследява и да се информира за движението на своите стоки.
Заплащането на транспорта и свързаните разходи по внос се извършва при издаване на фактура, за оферираните в международни валути цени по курс Продава на обслужващата банка ОББ (ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА) в дена на пристигане на кораба в разтоварното пристанище.
15. В случай, че не се спази поставения срок за предоставяне на описание на стока на Български език и/или се предостави некоректно/непълно описание, необходимо за пред митническите власти, всички възникнали глоби и такси са за сметка на декларатора/получателя на стоката или негов представител.
16. В случай, че не се предоставят информация и документи в законоустановения срок и не се извърши митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, се носи пълна отговорност пред Митническите органи и следва към ТТЛБГ да бъдат възстановени всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г).

III. Допълнителни условия при организиране международен морски транспорт по ИЗНОС

17. Изпращачът по коносамент е задължен да декларира писмено пред ТТЛБГ проверено брутно тегло (VGM) на контейнера, както и инструкции за коносамент преди разтоварването на пълния контейнер в товарното пристанище не по-късно от 48 часа преди пристигане на кораба. ТТЛБГ не носи отговорност за некоректно подадени инструкции и VGM.
18. Митническо оформяне на стоките е ангажимент на изпращача, освен ако не е договорено друго.
19. ОДН (Обобщена Декларация за Напускане) е ангажимент на износителя на стоката. Освен ако не е договорено друго. При пропуск, ОДН се подава от ТТЛБГ, за което се начислява такса AMS от EUR 35/декларация.
20. При използване на дървени части и/или опаковки, спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 е задължение на изпращача на стоката/износителя.
21. При наличие на акредитив, изискванията за издаване на коносамент следва да бъдат уточнени с ТТЛБГ преди подаване на заявката  за транспорт и натоварване на стоката в контейнера. В противен случай, ТТЛБГ, както и ONE LINE, не носят отговорност за забавяния при отплаване или освобождаване на контейнери.
22. Оригинални коносаменти се издава след отплаване на кораба от товарно пристанище.
23. Всички плащания по оферта за морски превоз, локални такси и други извършени услуги са дължими преди предаване на оригинален коносамент за морски превоз, освен ако не е договорено друго.
Заплащането на транспорта  и свързаните разходи по износ се извършва при издаване на фактура, за оферираните в международни валути цени по курс Продава на обслужващата банка ОББ (ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА) в дена на отплаване на кораба от товарното пристанище.

IV. Допълнителни условия при организиране на международен морски транспорт със специализирано оборудване – Опън топ , Флат рак , Хладилни контейнери

24. Изготвената оферта е валидна и се отнася единствено за зададените тегло и размери – L x W x H. При всяко различие от първоначално посочените параметри, цената подлежи на актуализация.
25. Позициониране на специално оборудване по суша или море се осъществява само след предварителна заявка. В случай, че заявителят се откаже, се дължат всички разходи по позиционирането до товарно пристанище или посочено от заявителя място за товарене.
26. При сухопътен превоз на хладилен контейнер се изготвя оферта за транспорт без използването на агрегат GENSET за поддръжка на температурния режим в контейнера. При желание да се използва такъв, това се заявява и заплаща допълнително.

V. Допълнителни условия при организиране на сухопътен автомобилен транспорт.

27. Оферираните цени са без ДДС, което се начислява при издаване на фактура съгласно изискванията на Българското законодателство.
28. Офертата за автотранспорт не включва изредените по долу такси:
27.1. Такса паркинг на територията на митнически учреждения
28.2. Разходи за товаро-разтоварни дейности
28.3. Услуга по предоставяне на митнически формалности на стоки
28.4. Такса за престой на превозното средство извън предоставените часове за товарене и разтоварване и митническо оформяне на стоката
28.5. Такси за митнически проверки на гранични пунктове, начална или крайна точка на товарене/разтоварване, както и всякакви други допълнителни такси, възникнали при проверка на стоката от страна на митнически и/или гранични служби.
28.6. Застраховка на товара по време на автопревоза
29. Заплащането на автотранспорта се извършва при издаване на фактура, преди осъществяване на превоза, освен ако няма друго споразумение.
30. Всички банкови такси са за сметка на платеца.
31. Максималното допустимо брутно тегло на товара се посочва с офертата за транспорт. В случай на превишаване се начислява завишение според нормативната уредба, касаеща таксите за превишаване на максимално допустимо натоварване на превозните средства.
32. Офертата предполага свободен достъп и нормална проходимост на тежкотоварен автомобил на адресите на товарене и доставка.
В случаите на ограничен достъп и специфични особености на местоположението, които възпрепятстват достъпа и налагат допълнителна организация на транспорта, офертата подлежи на актуализиране, съобразно условията на мястото на товарене и доставка.
33. Предоставените срокове за товарене и разтоварване на стока от контейнери  са упоменати в Заявка за автопревоз, която служи като писмен договор между ТTLBG и ЗАЯВИТЕЛЯ НА ТРАНСПОРТА (получателя/товародателя и/или негов представител). Подписването на Заявката се счита за приемане на условията и цените упоменати в нея и не подлежи на оспорване в последствие.
34. Всички свободни периоди и такси по внос и износ, за стандартно и специално оборудване са валидни според актуалната към момента тарифа на ONE LINE. Информация за актуалните тарифи и условия са публикувани онлайн и са на разположение на клиентите и  се изпращат на всеки клиент заедно с Уведомление за пристигане на контейнери.
35. Всички товари, които се разглеждат и превозват като опасни съгласно Конвенция ADR, трябва надлежно да са опаковани, етикетирани, маркирани и с необходимите документи съгласно изискванията на действащата към момента международна и национална нормативна уредба. Товародателят/изпращачът е длъжен да предостави пълна и вярна информация за опасните стоки съгласно гл. 1.4.2.1 на Конвенция АDR. При неспазване на нормативните изисквания, касаещи обработката и превоза на опасни товари ТТЛБГ си запазва правото да откаже извършването на транспорта и да претендира за възстановяване на направени допълнителни разходи и/или получени финансови санкции.
36. Общите търговски условия на ТТЛБГ и ONE LINE, са неразделна част от предложената оферта организиране на международен транспорт и са посочени с директен линк в електронната поща във всяко съобщение, както и са публикувани онлайн на адрес www.bg.ttlog.eu

VI. Допълнителни условия при предоставяне на контейнерно оборудване на търговски превоз /MEH Merchant Haulage/

37. Предостявянето контейнерно оборудване на ONE LINE за превоз се извършва срещу заплащане на административна такса и Гаранционно писмо за предоставеното оборудване, подписано и подпечатано от оторизиран представител на търговеца -изпращач/получател по Коносамент.
38. Отговорността на превозвача ONE LINE за товара приключва в момента на взимане на нареждане за експедиция при внос.
39. Празното контейнерно оборудване следва да бъде върнато в същото състояние, в което е получено на посочен пункт-порт/депо. В случай на повреди, липси или пълна загуба се прилагат условията на Гаранционното писмо и се задържа предоставения депозит, ако има такъв.
40. Празното оборудване след предоставяне на транспорт по внос следва да бъде върнато в чист вид, без наличие на остатъчни миризми, опаковки, укрепващи материали и имо стикери. При неспазване на инструкции могат да възникнат следните допълнителни такси като Такса за силно замърсен/мазен контейнер, за който е необходимо химическо измиване в размер на EUR 35.00 /контейнер и/или Такса отстраняване на IMO стикери ЕUR 35.00 /контейнер.
41. Празното оборудване при предоставяне на транспорт по износ се приема в посочения пункт –порт депо. При констатиране на щети следва да ни уведомите незабавно и да не приемате предоставеното оборудване.
42. Всички разходи по задържане на контейнерното оборудване се заплащат спрямо демюрежната/детеншън клауза на превозвача ONE LINE

VII. Разрешаване на възникнали спорове

43. Всички спорни въпроси ще се разглеждат в дух на разбирателство и добра воля. В случаите, когато това е невъзможно, ще бъдат отнесени за разрешаване по реда на Българското законодателство. Заявителят/Получателят/ товародателят и/или техни упълномощени представители, запознавайки се с настоящите Общи Условия, декларират изричното си съгласие местната подсъдност на възникналите спорове да е по правилата на чл. 117, ал.2 във връзка с чл.105 от ГПК, а именно при възникнал спор страните изрично декларират, че е налице договорна местна подсъдност и компетентен е съда на територията на гр. София, по седалището на ТТЛБГ, независимо от качеството му в производството – ищец или ответник.

Заявявайки превоз на ТРАНСТЕРРА ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ ООД, като агент на OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD за България, товародателя или негов представител, декларира, че се е запознал с настоящите Общи Търговски Правила и Условия и се съгласява да ги спазва.