УСЛОВИЯ АВТОТРАНСПОРТ

Настоящите (уеб публикувани) автотранспортни условия, се прилагат за сухопътен транспорт организиран от Транстера Лоджистикс България ООД (ТТЛБГ). Тези услоовия за приложна част, в контекса на всяка заявка направена с използване на автотранспортните услуги на ТТЛБГ за товари през българските пристанища.

АВТОТРАНСПОРТНИ УСЛОВИЯ ПРИЛАГАНИ КАКТО СЛЕДВА

Допълнителни условия при организиране на сухопътен автомобилен транспорт

 • Оферираните цени са без ДДС, което се начислява при издаване на фактура съгласно изискванията на Българското законодателство.
 • Офертата за автотранспорт не включва изредените по долу такси:
  • Такса паркинг на територията на митнически учреждения
  • Разходи за товаро-разтоварни дейности
  • Услуга по предоставяне на митнически формалности на стоки
  • Такса за престой на превозното средство извън предоставените часове за товарене и разтоварване и митническо оформяне на стоката
  • Такси за митнически проверки на гранични пунктове, начална или крайна точка на товарене/разтоварване, както и всякакви други допълнителни такси, възникнали при проверка на стоката от страна на митнически и/или гранични служби.
  • Застраховка на товара по време на автопревоза
 • Заплащането на автотранспорта се извършва при издаване на фактура, преди осъществяване на превоза, освен ако няма друго споразумение.
 • Всички банкови такси са за сметка на платеца.
 • Максималното допустимо брутно тегло на товара се посочва с офертата за транспорт. В случай на превишаване се начислява завишение според нормативната уредба, касаеща таксите за превишаване на максимално допустимо натоварване на превозните средства.
 • Офертата предполага свободен достъп и нормална проходимост на тежкотоварен автомобил на адресите на товарене и доставка.
 • В случаите на ограничен достъп и специфични особености на местоположението, които възпрепятстват достъпа и налагат допълнителна организация на транспорта, офертата подлежи на актуализиране, съобразно условията на мястото и срокове за товарене/разтоварване на стоката в/от контейнера.
 • Предоставените срокове са упоменати в Заявката за автопревоз, която служи като писмен договор между ТTLBG и ЗАЯВИТЕЛЯ НА ТРАНСПОРТА (получателя/товародателя и/или негов представител).
 • Подписването на Заявката за автопревоз се счита за приемане на условията и цените упоменати в нея и не подлежи на оспорване в последствие.
 • Всички свободни периоди и такси по внос и износ, за стандартно и специално оборудване са валидни според актуалната към момента тарифа на ONE LINE. Информация за актуалните тарифи и условия са публикувани онлайн и са на разположение на клиентите и се изпращат на всеки клиент заедно с Уведомление за пристигане на контейнери.
 • Всички товари, които се разглеждат и превозват като опасни съгласно Конвенция ADR, трябва надлежно да са опаковани, етикетирани, маркирани и с необходимите документи съгласно изискванията на действащата към момента международна и национална нормативна уредба. Товародателят/изпращачът е длъжен да предостави пълна и вярна информация за опасните стоки съгласно гл. 1.4.2.1 на Конвенция АDR. При неспазване на нормативните изисквания, касаещи обработката и превоза на опасни товари ТТЛБГ си запазва правото да откаже извършването на транспорта и да претендира за възстановяване на направени допълнителни разходи и/или получени финансови санкции.
 • Времето за товарене и митническа обработка на стоката и освобождаване на контейнера е 6 часа, отчитани от заявения час на явяване на автомобила.
 • При задържане на автомобила извън това време се дължат EUR 75,00 за престой за първия ден и по EUR 150,00 за всеки следващ ден.
 • За подаване на инстукции за коносамент (SI) и VGM детайли, моля използвайте Ваша регистрация в сайта на ONE LINE.
 • Предвид създалата се обстановка в страната (COVID-19), моля всички търговски документи и митническа декларация да се изпращат по @ мейл.
 • EX BOOKING RIDER : 10 дни свободен период е приложим в БГ пристанище при износ, при промяна на дата на отплаване е възможно да възникнат допълнителни разходи за пристанищно съхранение.

Допълнителни условия при предоставяне на контейнерно оборудване на търговски превоз /MEH Merchant Haulage/

 • Предостявянето контейнерно оборудване на ONE LINE за превоз се извършва срещу заплащане на административна такса (MEH) и Гаранционно писмо за предоставеното оборудване, подписано и подпечатано от оторизиран представител на търговеца -изпращач/получател по Коносамент.
 • Отговорността на превозвача ONE LINE за товара приключва в момента на взимане на нареждане за експедиция при внос
 • Празното контейнерно оборудване следва да бъде върнато в същото състояние, в което е получено на посочен пункт-порт/депо. В случай на повреди, липси или пълна загуба се прилагат условията на Гаранционното писмо и се задържа предоставения депозит, ако има такъв.
 • Празното оборудване след предоставяне на транспорт по внос следва да бъде върнато в чист вид, без наличие на остатъчни миризми, опаковки, укрепващи материали и имо стикери. При неспазване на инструкции могат да възникнат следните допълнителни такси като Такса за силно замърсен/мазен контейнер, за който е необходимо химическо измиване в размер на EUR 35.00 /контейнер и/или Такса отстраняване на IMO стикери ЕUR 35.00 /контейнер.
 • Празното оборудване при предоставяне на транспорт по износ се приема в посочения пункт –порт депо. При констатиране на щети следва да ни уведомите незабавно и да не приемате предоставеното оборудване.
 • Всички разходи по задържане на контейнерното оборудване се заплащат спрямо демюрежната/детеншън клауза на превозвача ONE LINE

ТТЛБГ MEH условия са приложена част към договора за предоставяне на контейнерното оборудване на търговски превоз  Merchant Haulage при заявка/известяване към агента за ползване на негови транспортни услуги.