TTL Data Privacy Policy

Privacy Policy

Driven by its commitment to provide better  and security services to its customers in accordance to EC regulation for  general data protection (GDPR), TTL BG elaborated it’s own policy to  personal information and data  protection procedures ;

GDPR policy hereby complies with new European regulation 2016/679   and  apply for personal data protection, security and use of individual persons and overall our  business customers.

Declaration for Protection Personal Data

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Транстерра Лоджистикс България ООД (TTL BG) спазва личния живот и пространство напосетителите и ползвателите на неговите интернет страници.

Настоящият документ описва приетите от TTL BG практики, свързани с личните данни, които той събира, тяхното използване и лицата, към които те се отнасят. При все това, всяка интернет страница на TTL BG, документи и форми с лични данни , неоходими за организиране и/или предоставяне на нашите услуги имат отделна цел и съдържат собствени характеристики. В случай, че за определена интернет страница /доклумент на TTL BG се изискват допълнителни лични данни, Вие ще бъдете информирани в съответната страница/документ и/или формуляр .

Лични данни
В най-общ смисъл, Вие можете да посещавате интернет страниците на TTL BG, без да е необходимо да предоставяте лични данни.

С цел да отговори по най-добрия начин на Вашите нужди, възможно е TTL BG да поиска от Вас да предоставени лични данни, които Ви касаят, например, за водене на кореспонденция, за обработка на молба, и/или заявка, и/или договор, и/или запитване при обработка за на търговска сделка. Това се отнася за Ваши лични данни (име, адрес, телефонен номер, електронен адрес и др.) и други специфични сведения, като: идентификационно име, парола, или банкови данни.

Cъбиране на лични данни
TTL BG събира лични данни само с конкретни, ясни и законни цели и впоследствие няма да използва тези данни по начин, несъвместим с тези цели. Когато TTL BG събира лични данни, той информира засегнатото лице в момента или преди събирането и във всички случаи преди да ги използва за определените цели.

TTL BG са задължава да обработва и използва само данни, които са адекватни, валидни и достатъчни по отношение на целите, за които те се събират. TTL BG ще взима всички необходими мерки за точността и, ако е необходимо, за актуализирането на обработваните лични данни.

Използване на събраните данни в интернет страниците на TTL BG
TTL BG използва лични данни за стриктно определените цели, за които тези данни са били поискани. Като пример, TTL BG може да поиска от Вас лични данни за :

  • да Ви предоставя информация за неговите продукти и услуги
  • да изпълнява и следи Вашите дейности
  • да участва в интерактивните действия на неговите интернет страници
  • да създава и развива търговски отношения с Вас

TTL BG се ангажира да не използва Вашите лични данни за целите на търговско привличане на клиенти без вашето предварително съгласие.

Получатели на лични данни
Получателите на Вашите лични данни са ограничени изключително до лицата, упълномощени да имат достъп до Вашите данни поради техните функции.

TTL BG може да предоставя Вашите лични данни на доставчици на услуги с цел разглеждане на Ваша молба. Те сключват договор за поверителност, в рамките на който са длъжни да спазват конфиденциалност и сигурност на данните, които получават и да ги използват само за нуждите на поверената им за изпълнение задача. Освен това, TTL BG се задължава да не продава, отдава под наем или прехвърля вашите лични данни на трети лица без вашето съгласие, освен в следните случаи: в приложение на съдебно, административно решение, за да спазва приложимото законодателство, за да защити правата и имуществото на TTL BG

Срок на съхранение
TTL BG ще съхранява личните данни толкова дълго, колкото е необходимо по отношение на целите, за които те са били събрани или в срок, предвиден от действащото законодателство.

Право на достъп, на промяна, на премахване или на противопоставяне
Вие можете, във всеки един момент, да поискате от TTL BG право на достъп до вашите лични данни. Освен това, разполагате и с правото на промяна или на премахване на тези данни, както и с правото да се противопоставите на използването на вашите данни, въз основа на законова мотивация. По отношение на търговското търсене на клиенти, вие можете да се противопоставите, без да е необходимо да се мотивирате.

За упражняването на тези права ви молим да се обърнете към нас на следния адрес:
ttl-bulgaria@ttlog.com

Сигурност на данните
TTL BG прилага мерки за защита, за да осигури поверителността, сигурността и цялостта на Вашите лични данни. Достъпът до личните данни е ограничен до служителите, които имат право да ги ползват и които са длъжни да съблюдават правилата за конфиденциалност. TTL BG следи Вашите лични данни да останат в тяхната цялост, да не бъдат изменяни и да не бъдат достъпни за трети лица.

Международен трансфер на лични данни
TTL BG работи в рамките на международна група/и , която/-ито притежава/т база данни в различни страни, в които е представен дадената услуга и/или продукт. TTL BG може да трансферира Вашите лични данни в групата, от една в друга база данни или на външни партньори, намиращи се извън държавата, в която живеете. За трансферите на данни извън групата се сключват договори с цел гарантиране на ниво на защита на данните, сходно с това на вашата държава, както и се спазват всички изисквания на националното законодателство за трансфера на лични данни към трети държави.

Интерактивни услуги
Някои от интернет страниците на TTL BG предлагат интерактивни функции, като проучвания за удовлетвореност на клиента, форуми,електронни форми на запитвания, заявки, полълване на товарителници. Ако желаете, Вие можете да използвате тези интерактивни функции, като попълните формуляр за регистрация (и/или директно въвеждате Вашите данни, в някои от формите). Този формуляр може да изисква от Вас определени лични данни като име, адрес, телефонен номер, електронен адрес … Тези лични данни се събират с цел подобряване на интерактивните функции и задоволяване на Вашите нужди от нашите услуги.

Ползователите, регистрирани за тези услуги, получават достъп до информацията, предоставена по време на регистрацията, която могат да променят или премахнат във всеки момент.

Линкове към други интернет страници
Интернет страниците на TTL BG могат да съдържат линкове към други страници. TTL BG не контролира тези страници, и не носи отговорност за тяхното съдържание или прилагани практики за конфиденциалност. Приканваме Ви да се информирате за политиките за защита на данните, прилагани от тези страници, преди да ги използвате или да им предоставяте лични данни.

Съгласие с настоящите практики
Използвайки тази интернет страница, и нашите услуги Вие давате съгласието си за използване на тези практики. В случай на несъгласие с тях, Ви молим да не използвате тази страница и/или услуги и да не предоставяте никакви лични данни.

Изменения/Валидност
Настоящите практики влиза в сила от 25 ма 2018 г. Всяка промяна ще бъде публикувана тук и ще бъде валидна от момента на нейното публикуване. Следователно, ние Ви молим редовно да посещавате тази страница.


Транстерра Лождистик Бъгария ООД (TTL BG), админстрира личните данни съгласно ЕС регламент 2016/679 (GDPR)  и местната законова практика.

TTL BG управжнява своята дейност, като представител на на OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE Line) за територията на РБългария.

За нуждите за обслужване на вашите заявки, и/или договори,   и/или запитвания по предоставяне на услуги по доставки на товари, обмен на тарифни условия предоставени от принципала ONE, наши доставчици на услуги, сервизна информация са необходими следните данни; имена, телефон за контакт, адрес електронен, адрес на получаване/ предаване на доставка, длъжност, месторабота.

TTLBG/2018/F2